Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MARLOU VAN LEEUWEN

Artikel 1        Definities

 1. Marlou van Leeuwen gevestigd te Vlierden, KvK-nummer 78700523, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met deelnemer wordt de natuurlijke persoon bedoelt die een programma of training aanschaft bij coach.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2        Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens coach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3        Aanbod

 1. Coach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4        Tarieven en betalingen       

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Met het aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. Coach komt het recht toe betaling vooraf te verzoeken. Indien er in termijn wordt gefactureerd, is coach gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan. Bij betaling in termijnen dient een eerste termijn altijd voldaan te zijn voordat er toegang tot de content wordt verschaft.
 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. Vergoedingen zullen binnen de looptijd van een huidige overeenkomst niet worden verhoogd.
 4. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 5. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van coach onmiddellijk opeisbaar en wordt de overeenkomst direct beëindigd.

Artikel 5        Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6        Uitvoering van de overeenkomst

 1. Coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer.
 2. Coach is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 3. Doordat de diensten van coach online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7        Wijziging van de overeenkomst

 1. Coach heeft te allen tijde het recht deelname op voorhand te weigeren. Daarnaast is coach gerechtigd een overeenkomst op te schorten of beëindigen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
 2. Indien een product wordt aangeschaft tijdens een pre-sale of lancering en niet direct toegang wordt verschaft tot de content, heeft deelnemer tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst kosteloos te herroepen.
 3. Indien deelnemer binnen deze 14 kalenderdagen toegang verkrijgt tot de content stemt deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat hij afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8        Online programma

 1. Er wordt pas toegang verschaft tot de content na het voldoen van het verschuldigde bedrag. Indien er in termijnen wordt betaald, wordt pas toegang verschaft na het voldoen van een eerste betaling en is coach gerechtigd de toegang tot de content op te schorten tot een volgende betaling is voldaan. De betalingsverplichting blijft in een dergelijk geval wel bestaan.
 2. Indien het aanbod wordt aanvaard en het programma online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer, die in geval van een B2B overeenkomst ook blijft bestaan wanneer niet het gehele programma wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content. Indien de overeenkomst als particulier wordt gesloten, wordt ten tijde van annulering dat deel van de content waar nog geen gebruik van is gemaakt naar rato verrekend, verminderd met de tot dusver gemaakte kosten.
 3. Coach heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een programma aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een programma aan te passen ter promotionele doeleinden.
 4. Coach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een programma.
 5. Doordat voor het geven van het programma gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan coach niet garanderen dat het programma op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Coach behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 7. Coach is gerechtigd de inhoud van een programma uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 8. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het programma is bedoeld om te inspireren, niet om te kopië Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van coach.
 9. De tijdens de looptijd van het programma geleverde informatie blijven eigendom van coach. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 10. Tijdens deelname aan een programma kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.
 11. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 12. Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een programma belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 9        Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een B2B overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst ter verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 10      Aansprakelijkheid schade

 1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 5. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade die onder dit artikel valt, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door coach in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 6. Klant vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 11      Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij coach. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 12      Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 13      Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan coach.
 2. Coach dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14      Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin coach is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden.